Informujemy, iż firma REDOX VADIM JABŁOŃSKI z siedzibą w Zakręcie
przy ulicy Dębowej 9, przetwarza następujący zakres Państwa danych osobowych :
- Imię, (imiona) nazwisko, adres e-mail, adres zamieszkania,
Dane te były pozyskane w wyniku przeprowadzonych czynności cywilno-prawnych (sprzedaż), zapytań ofertowych lub korespondencji z naszą firmą z dniem przeprowadzenia w/w czynności.

W świetle powyższego Pragniemy Państwa poinformować, że :
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (zwanym dalej: Administratorem) jest:

REDOX VADIM JABŁOŃSKI
ul. Dębowa 9
05-077 Zakręt
NIP:
532-201-00-76

Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty elektronicznej: eleganckieszale@gmail.com

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty elektronicznej : eleganckieszale@gmail.com

3. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 94/46/We (dalej "RODO") - tj. przetwarzanie danych osobowych Klienta jest niezbędne do wykonania umowy, której Klient jest stroną - odpowiednio umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

4. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez firmę polegają na oferowaniu Klientom produktów w postaci wełnianych szali.
Firma nie udostępnia danych innym podmiotom. Przetwarzanie danych osobowych na potrzeby ww. produktów mieści się w zakresie działalności gospodarczej firmy REDOX VADIM JABŁOŃSKI.

5. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz automatycznie w celu dostarczania klientom REDOX VADIM JABŁOŃSKI kompleksowej informacji gospodarczej w ramach oferowanych przez firmę produktów, w celu prowadzenia działalności gospodarczej zgodnie z przepisami prawa (księgowość) jak również w celach statystycznych.

6. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w zakresie, w jakim są one
udostępniane przez źródła publicznie - tj. dostępne na stronach www oraz rejestry urzędowe (KRS, REGON, GUS, itp.)

7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:
- żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
- żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
- żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
- żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
- przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,
- wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Z powyższych praw można skorzystać poprzez: kontakt e-mailowy pod adresem

eleganckieszale@gmail.com lub za pomocą poczty tradycyjnej, listownie na adres :

REDOX VADIM JABŁOŃSKI
ul. Dębowa 9
05-077 Zakręt


Informujemy również, że:

Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej,
technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Pozdrawiam,
Administrator Danych Osobowych
REDOX VADIM JABŁOŃSKI